Regulamin

Regulamin konkursów

REGULAMIN KONKURSÓW NIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ www.zagroszkultury.pl

1.Postanowienia ogólne.

-Konkursy są organizowane przez agencję reklamową, która jest właścicielem portalu www.zagroszkultury.pl

-W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie i niepełnoletnie (za zgodą rodziców i opiekunów) osoby fizyczne.

-Konkursy są organizowane na terytorium Polski.

2.Komisja Konkursowa.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu portal powoła Komisję Konkursową. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

  1. Podstawowe Zasady Konkursowe.
  • Uczestnikom Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagród w pieniądzu.
  • Uczestnicy nie mają prawa żądać zamiany Nagród na inne nagrody rzeczowe.
  • Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilka razy, ale każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje jednorazowe prawo do wygrania Nagrody.
  1. Przebieg konkursu

-Uczestnik, który zdobędzie nagrodę w konkursie organizowanym przez portal www.zagroszkultury.pl otrzyma informację o nagrodzie drogą mailową. Informacja ta będzie wysłana na adres, z którego otrzymaliśmy odpowiedź na pytanie lub zadanie konkursowe.

-W przypadku nagród wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej uczestnik będzie powiadomiony drogą mailową o konieczności podania adresu, na który zostanie wysłana nagroda.

-Uczestnik zobowiązany jest wskazać adres, na który ma zostać wysłana nagroda w terminie do 3 dni roboczych.

  1. Postanowienia końcowe.

Właściciel zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy zwycięzca Nagrody spełnia warunki określone w regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją Nagrody. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Elika Studio, jak również uprawnia organizatora konkursu do odmowy przyznania lub wydania Nagrody.

-Uczestnicy oraz rodzice bądź opiekunowie Uczestników niepełnoletnich, wyrażają zgodę i
upoważniają organizatora konkursu do przetwarzania ich danych osobowych podanych podczas przebiegu konkursu, wykorzystanych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz
wydania przyznanych w nim Nagród.
Dane uczestników nie są wykorzystywane w żadnej inny sposób.